Få ut det beste av medarbeiderne dine…


Oppmuntre Mange organisasjoner i dag mislykkes med å hente ut sitt fulle potensial. Dette potensialet finner vi selvfølgelig hos menneskene i organisasjonen. Min erfaring gjennom 30 år som leder – og i posisjoner der jeg kan observere andre ledere – er at de fleste organisasjoner ikke forstår lederskapets kraft i forhold til å hente ut dette potensial. Hvorfor er det slik?

Hovedårsaken er at den eneste belønning organisasjonen gir sine ansatte er en lønnsslipp. Relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker utvikler seg aldri ut over dette. Velfungerende og suksessfulle organisasjoner har en annen tilnærming. Som motytelse til det arbeidet den ansatte gir, mottar vedkommende ikke bare en lønnslipp hver måned, men vedkommende blir også ivaretatt og pleiet. Jeg har for kort tid tilbake skrevet litt om viktigheten av å pleie våre medarbeidere (Start lederskapet med å bry deg om…). Når mennesker blir ivaretatt og pleiet kan dette transformere menneskers liv.

Hva trenger våre medarbeidere, i tillegg til en lønnsslipp, for å utvikle sitt potensial og dermed også sørge for at organisasjonen vår kan begynne å nærme seg sitt potensial? For det første så må vi ha troen på dem. Som ledere må vi ha en et positivt menneskesyn som i hovedsak sier at denne medarbeideren kan utvikle seg fordi han eller hun har et enormt potensial i seg.  Det er selvfølgelig viktig å kommunisere denne troen på andre.  Helt konkret kan det innebære delegering. Ikke bare arbeidsoppgaver, men også myndighet, ansvar og troverdighet. Men også den daglige kommunikasjonen, gjennom å lytte og ta på alvor hva hver enkelt av dem har å formidle, formidler vår tro og verdi medarbeideren har.

Videre så må det ligge i vårt lederskap evnen til å oppmuntre våre medarbeidere. Vi trenger alle oppmuntringer og anerkjennelse i hverdagen. Noen dager er tunge og vanskelige, andre er lettere å bære. Din evne til og «se» når enkeltmedarbeidere trenger litt oppmuntring og støtte er avhengig av at du oppholder deg sammen med dem. Den beste måten å fremmedgjøre deg fra medarbeidere, er å låse deg inne på kontoret. Alt for mange ledere gjør akkurat det, og mister dermed kontakten med dem fordi kommunikasjonskanalene brytes. Alt for mange arbeidstakere kan fortelle at de sjelden eller aldri ser lederen sin. Hvordan skal du få ut det beste av dine medarbeidere hvis du ikke tilbringer tid sammen med dem?

Ledere har makt. Makt over informasjonsflyt, rett til å ta beslutninger – og dermed påføre sine medarbeidere goder og byrder. Trygge ledere, mennesker med modenhet, vet at å dele med andre skaper tillit og troverdighet. Når jeg som medarbeider opplever at lederen deler det han eller hun har av relevant informasjon, for ikke å snakke om irrelevant informasjon, skaper det en trygghet om at vi alle er i samme båt, at vi trekker i den samme røde tråden og at atmosfæren er åpen og ærlig.  Alt for mange ledere undertrykker sine medarbeidere ved å holde tilbake informasjon og andre ting som foregår i organisasjonen. Dette skaper avstand og fremmedgjøring, av og til også fiendtliggjøring mellom grupper, ledere og medarbeidere. Det sier seg selv at dette hemmer utviklingen av organisasjonen.

EncourageHvordan respondere du når lederen din gir deg tillit? Hva skjer med deg som medarbeider og person når lederen genuint stoler på deg? Jeg tar slik tillit på alvor. Det skjerper meg, og jeg strekker meg langt for at tilliten som er meg gitt blir æret og hedret. Jeg ønsker å gjøre jobben min på en utmerket måte. Jeg ønsker at min leder fortsatt skal gi meg tillit fordi det utvikler meg som menneske og medarbeider. Når vi som ledere i utgangspunktet signaliserer til våre medarbeidere at vi stoler på dem og dermed gir dem tillit, vil det alltid være en risiko for at noen ikke tar vare på den tilliten. Mennesker er forskjellig. Men jeg har erfart at kostnaden ved å måtte rydde opp etter en medarbeider som ikke innfridde den tilliten de i utgangspunktet fikk, er langt mindre en kostnaden organisasjonen får ved og ikke gi alle en grunnleggende tillit i utgangspunktet.

Pleie og ivaretakelse gir alle et fortrinn. For hva slags type menneske vil ikke bli mer trygg og motivert når lederen tror på dem, oppmuntrer dem, deler med dem og stoler på dem? Min erfaring er at medarbeidere er mer produktive når de blir ivaretatt på denne måten. Det som er enda viktigere er at pleie og ivaretakelse skaper sterke emosjonelle og profesjonelle plattformer for medarbeidere som har lederskapspotensial. Senere, ved å trene og utvikle disse potensielle lederne, kan en leder bli reist opp på et slikt grunnlag.

 

John Kjetil Wang-Hansen

Juli 2013

Posisjoner versus disposisjoner – lederens troverdighet


”En sjefsstilling gir deg kun litt tid, enten til å utradere din innflytelse eller til å utvikle og styrke den”

I dag gikk jeg raskt igjennom noen nettaviser i jakten på oppslag som sier noe om en lederes troverdighet. Her er tre utvalgte; ”Mangemillionær (styreleder og konsernsjef) tiltalt for bedrageri”, Sp skjulte partistøtte i faktura”, ”Fotballtoppenes svartebørskontoer”. Dette var i dag, 26. oktober. Dessverre så kan vi lese slike oppslag hver eneste dag. Vi ser det på nyhetskanalene og vi opplever det i egen hverdag; mange lederes manglende moralske kompass, preget av et relativistisk og egosentrisk samfunn. Ledere lar seg lede, i stede for selv å rettlede.

Posisjon vs disposisjon
Det er ikke sjefsstillingen din som er viktig i forhold til ditt lederskap. Det er de disposisjonene du gjør i den posisjonen du innehar som er vesentlig. En sjefsstilling gir deg kun litt tid, enten til å utradere din innflytelse eller til å utvikle og styrke den. Din innflytelse henger nøye sammen med din troverdighet. Din troverdighet, eller mangel på sådan, er lik graden av tillit du innehar hos dine medarbeidere.

Vår innflytelse som leder har mindre å gjøre med den stillingen eller posisjonen vi innehar, enn med det livet vi lever. Innflytelse er makt, og mange stillinger innebærer makt. Men denne formen for makt og innflytelse er avhengig av stillingen vi sitter i og den utøves ofte med trusler, kontroll og instruksjon. Reell innflytelse og påvirkning utøves med motivasjon, frigjøring av menneskers potensial og veiledning.

Det dreier seg altså ikke om posisjon men produksjon. Det er ikke den utdannelsen vi får, men den myndighet og de egenskaper vi gir, som teller for andre mennesker. Nøkkelordet er troverdighet. Troverdighet gir tillitt. For ikke mange dager siden kunne en meningsmåling fortelle at kun 13 % av de spurte hadde tillit til politikere. Politikere har liten grad av tillit i folket – fordi de ikke er troverdige. Vår troverdighet skapes gjennom våre holdninger og verdier, hva vi brenner for. Når våre løfter brytes, forvitrer troverdigheten og dermed andre menneskers tillit til oss. Mister vi tillit som leder, har vi ingenting. Vi har kun en sjefsstilling – med svært begrenset påvirkning på andre.

Viktige spørsmål
Vi får troverdighet når det er samsvar mellom liv og lære, og når begge disse gir noe av verdi til andre. Det er altså ikke nok med bare ”walk the talk”. Men både liv og lære må gi verdi til andre. Troverdigheten vår sier dermed også mye om vår integritet og karakter som menneske – som aldri kan skilles fra de roller vi spiller, i familien og i samfunnet. Spørsmålet en hver leder må stille seg er dermed; hvordan klarer du deg når det gjelder troverdighet? Det finnes noen gode spørsmål vi kan stille oss selv i forhold til vår troverdighet;

Konsekvens; er du den samme personen uansett hvem du er sammen med? Er det samsvar mellom det du sier og det du gjør, uansett hvor du er og hvem du er sammen med? Er svaret ditt ja, så vil du høyst sannsynlig bli oppfattet som konsekvent, og dermed troverdig.

Dine valg; Er det slik at du gjør dine valg på grunnlag av hvordan de vil komme andre til gode? Er det slik at din agenda som leder kommer som nummer tre på listen, bak den organisasjonen du er satt til å lede og de menneskene du er satt til å lede? Er svaret ditt ja, så vil menneskene rundt deg oppleve deg som troverdig og omsorgsfull. Husk, mennesker bryr seg ikke om hva du vet før de vet at du bryr deg.

Ros; ros er balsam for sjelen og en kraftig katalysator for økt motivasjon og anerkjennelse. Er du tidlig ute for å gi andre anerkjennelse for innsatsen deres når du lykkes som et resultat av dette? Denne verden trenger ledere som tar en mindre del av rosen og anerkjennelsen, og en litt større del av skylden. Er du en slik leder?

Hel ved? Er det slik at du jobber mer med imaget ditt enn med integriteten? Din troverdighet står og faller med din integritet og et image varer aldri. Vi kan aldri skjule vårt egentlige jeg og når imaget sprekket, kommer vårt sanne jeg frem. Derfor er utvikling av vår egen karakter det vi alltid bør ha fokus på. Det handler om å ta valg og selvdisiplin, det handler om å ta livets viktigste valg allerede i dag (hvis du ikke allerede har gjort det), for så å administrere dem i dagene som er igjen av våre liv. Vi blir i morgen det vi gjør i dag. Dagen i dag teller, for morgendagen er den første i resten av ditt liv.

Tillit er lederskapets fundament…


Også for regjeringer gjelder prinsippet: tillit er vanskelig å oppnå, men lett å ødelegge.
-Herbert Asquith

Det er ingenting som er så ødeleggende for lederskapet som manglende eller brutt tillit. Tillit er lederens fundament og grunnmur. På tillit skal alt annet bygges. Tillit skaper i første rekke troverdighet. Når dine medarbeidere opplever deg som lite troverdig, brytes tilliten ned. Manglende troverdighet og tillit skaper utrygghet og isolasjon. Medarbeiderne blir utrygge og du som leder blir isolert. Du vil fortsatt være den formelle lederen i kraft av din stilling. Men ditt lederskap er i stor grad fratatt deg – av dine medarbeidere. Når ledere isoleres og marginaliseres, mister de sin påvirkningskraft og dermed sin innflytelse.

En sjef ansettes alltid to ganger. Den første gangen er gripbar og målbar; du søker en sjefsstilling, gjennomgår en tilsettingsprosess og tilsettes av et styre eller et tilsettingsråd. Fra den ene dagen til den andre er du plutselig blitt sjef! Den andre ”ansettelsen” tar lengre tid og er mer komplisert. Ansettelsen er på mange måter ute av dine hender. Den andre ansettelsen er det medarbeiderne som står for. De bruker den første tiden på å finne ut om ditt lederskap er verdt å følge. Til slutt så blir din søknad om å lede dem innvilget eller avslått. Alt for mange ledere står igjen som en ribbet sjef hvor påvirkningskraften og dermed innflytelsen er kraftig begrenset. Slik skapes ”posisjonslederen”, lederen som kun har sin formelle makt og innflytelse gjennom rammene av stillingen de besitter. Og deres lederskap blir svært fattig i forhold til hvor rikt det kunne ha vært.

Mennesker i dag har et desperat behov for ledere, men de ønsker å bli påvirket av noen de kan stole på, en person med solid karakter og integritet. Dine verdier og holdninger skaper din karakter og integritet. Det er en livsoppgave som krever selvbevissthet og selvdisiplin. Din integritet som person er sterkt knyttet til din rolle som leder. Den kan ikke skilles, selv om mange prøver. Etikk er etikk – uansett hvilken arena du er på – når du samhandler med andre mennesker.

Hvis du ønsker å være et menneske og leder som påvirker andre positivt, må du være bevisst på følgende; Du må utvikle en konsekvent karakter. Ekte tillit kan bare utvikle seg hvis folk kan stole på deg hele tiden. Når du påtar deg lederoppgaver gjelder dette 24 timer i døgnet 365 dager i året. Det er ikke noe du slår på klokken 8 og av klokken 16. Mennesker vil se til deg for lederskap i alle sammenhenger og du vil erfare at mennesker gjør hva mennesker ser. Som ledere må vi være ærlige i vår kommunikasjon. Alle kommuniserer, men bare et fåtall knytter forbindelsen. Derfor må du være som et godt musikkstykke; ordene og musikken harmonerer.

Ledere som innehar tillit og troverdighet verdsetter gjennomsiktighet. Hvis du er ærlig mot folk og innrømmer dine svakheter og feilsteg, vil de sette pris på ærligheten din. Alt for mange ledere tror at svakhet og innrømmelse av feil er ødeleggende for deres autoritet. Men folk har et genuint behov for å se at også sine ledere er mennesker som dem, med sine feil og mangler. Dersom din leder, eller kanskje du selv, gir uttrykk for at feil ikke gjøres og ingen svakheter eksisterer bør det blinke noen varsellamper! Husk; en leder som aldri gjør feil, tar i mot sin ordre fra ledere som gjør feil…
Vær et eksempel på ydmykhet. Dine medarbeidere vil ikke stole på deg hvis de ser at du er styrt av egoisme, misunnelse eller tanken om at du er bedre enn alle andre. Kontrollspørsmålet ditt i denne sammenheng er; stoler du på mennesker som kun tenker på seg selv og egen agenda, som utviser misunnelse og som hele tiden forteller sine omgivelser at de er til for han eller henne…? Ydmykhet er en god egenskap for ledere – men det er kun trygge ledere som utviser slik ydmykhet.

Helt til slutt; tillit bygges først og fremst gjennom eksempelets makt. Innfri løftene dine. Gjør det du sier du skal gjøre – fra de små ting til de store. For den raskeste måten ledere ødelegger sin troverdighet, og dermed tillit, er å la være å innfri løfter og forpliktelser. Dette gir perspektiver i alle sammenhenger av livet, alt fra oppdragelsen av barna våre til hvordan vi utøver vår ledergjerning. Som det innledende sitatet sier; tillit er vanskelig å oppnå men lett å ødelegge.

John Kjetil Wang-Hansen
Juli 2010