Tillit er lederskapets fundament…


Også for regjeringer gjelder prinsippet: tillit er vanskelig å oppnå, men lett å ødelegge.
-Herbert Asquith

Det er ingenting som er så ødeleggende for lederskapet som manglende eller brutt tillit. Tillit er lederens fundament og grunnmur. På tillit skal alt annet bygges. Tillit skaper i første rekke troverdighet. Når dine medarbeidere opplever deg som lite troverdig, brytes tilliten ned. Manglende troverdighet og tillit skaper utrygghet og isolasjon. Medarbeiderne blir utrygge og du som leder blir isolert. Du vil fortsatt være den formelle lederen i kraft av din stilling. Men ditt lederskap er i stor grad fratatt deg – av dine medarbeidere. Når ledere isoleres og marginaliseres, mister de sin påvirkningskraft og dermed sin innflytelse.

En sjef ansettes alltid to ganger. Den første gangen er gripbar og målbar; du søker en sjefsstilling, gjennomgår en tilsettingsprosess og tilsettes av et styre eller et tilsettingsråd. Fra den ene dagen til den andre er du plutselig blitt sjef! Den andre ”ansettelsen” tar lengre tid og er mer komplisert. Ansettelsen er på mange måter ute av dine hender. Den andre ansettelsen er det medarbeiderne som står for. De bruker den første tiden på å finne ut om ditt lederskap er verdt å følge. Til slutt så blir din søknad om å lede dem innvilget eller avslått. Alt for mange ledere står igjen som en ribbet sjef hvor påvirkningskraften og dermed innflytelsen er kraftig begrenset. Slik skapes ”posisjonslederen”, lederen som kun har sin formelle makt og innflytelse gjennom rammene av stillingen de besitter. Og deres lederskap blir svært fattig i forhold til hvor rikt det kunne ha vært.

Mennesker i dag har et desperat behov for ledere, men de ønsker å bli påvirket av noen de kan stole på, en person med solid karakter og integritet. Dine verdier og holdninger skaper din karakter og integritet. Det er en livsoppgave som krever selvbevissthet og selvdisiplin. Din integritet som person er sterkt knyttet til din rolle som leder. Den kan ikke skilles, selv om mange prøver. Etikk er etikk – uansett hvilken arena du er på – når du samhandler med andre mennesker.

Hvis du ønsker å være et menneske og leder som påvirker andre positivt, må du være bevisst på følgende; Du må utvikle en konsekvent karakter. Ekte tillit kan bare utvikle seg hvis folk kan stole på deg hele tiden. Når du påtar deg lederoppgaver gjelder dette 24 timer i døgnet 365 dager i året. Det er ikke noe du slår på klokken 8 og av klokken 16. Mennesker vil se til deg for lederskap i alle sammenhenger og du vil erfare at mennesker gjør hva mennesker ser. Som ledere må vi være ærlige i vår kommunikasjon. Alle kommuniserer, men bare et fåtall knytter forbindelsen. Derfor må du være som et godt musikkstykke; ordene og musikken harmonerer.

Ledere som innehar tillit og troverdighet verdsetter gjennomsiktighet. Hvis du er ærlig mot folk og innrømmer dine svakheter og feilsteg, vil de sette pris på ærligheten din. Alt for mange ledere tror at svakhet og innrømmelse av feil er ødeleggende for deres autoritet. Men folk har et genuint behov for å se at også sine ledere er mennesker som dem, med sine feil og mangler. Dersom din leder, eller kanskje du selv, gir uttrykk for at feil ikke gjøres og ingen svakheter eksisterer bør det blinke noen varsellamper! Husk; en leder som aldri gjør feil, tar i mot sin ordre fra ledere som gjør feil…
Vær et eksempel på ydmykhet. Dine medarbeidere vil ikke stole på deg hvis de ser at du er styrt av egoisme, misunnelse eller tanken om at du er bedre enn alle andre. Kontrollspørsmålet ditt i denne sammenheng er; stoler du på mennesker som kun tenker på seg selv og egen agenda, som utviser misunnelse og som hele tiden forteller sine omgivelser at de er til for han eller henne…? Ydmykhet er en god egenskap for ledere – men det er kun trygge ledere som utviser slik ydmykhet.

Helt til slutt; tillit bygges først og fremst gjennom eksempelets makt. Innfri løftene dine. Gjør det du sier du skal gjøre – fra de små ting til de store. For den raskeste måten ledere ødelegger sin troverdighet, og dermed tillit, er å la være å innfri løfter og forpliktelser. Dette gir perspektiver i alle sammenhenger av livet, alt fra oppdragelsen av barna våre til hvordan vi utøver vår ledergjerning. Som det innledende sitatet sier; tillit er vanskelig å oppnå men lett å ødelegge.

John Kjetil Wang-Hansen
Juli 2010

Hvordan håndterer du kritikk…?“God, grant me the serenity
to accept the things I cannot change;
courage to change the things I can;
and wisdom to know the difference.”

”Kritikk er noe du lett kan unngå – ved å ikke si noen, gjøre noe eller være noe” – Aristoteles

Sett i en ledersammenheng så er ikke ovenstående sitat et reelt valg for de som ønsker å være suksessfulle som ledere! Gode ledere er aktive, og deres handlinger plasserer dem ofte i fronten av flokken. Og det tiltrekker som regel kritikk. Som ung offiser i Infanteriet, var det viktig for meg å bli godt likt av alle mine soldater. Jeg brukte mye krefter på det, men lærte den harde veien at vi som ledere aldri vil oppnå at alle liker oss. Og jeg erfarte at noen alltid vil stille spørsmålstegn ved mitt lederskap, mitt arbeid – ja, hele min personlighet! Etter hvert fant jeg ut at det viktigste i forhold til relasjoner er ikke å bli godt likt, men å bli respektert. Det er selvfølgelig ingen ulempe å være godt likt. Men forskjellen mellom disse to forhindrer ikke at vi som ledere ikke blir utsatt for kritikk!

Kritikk er og blir en del av lederskapet ditt. Det kommer vi ikke utenom. Og siden det er en integrert del av lederskap, så er det tiden og bryet verdt for deg å lære hvordan kritikk kan håndteres på en konstruktiv måte.

For å kunne håndtere kritikk på en god måte er du avhengig av en god del selvinnsikt. Kunsten å kunne kjenne seg selv, våre svakheter og styrker – hvor strekker vi ikke helt til som person og leder. Ofte så er det vanskelig å sette ord på våre svakheter. Jeg er sikkert ikke den eneste som har sittet i en intervjusituasjon der utspørreren nesten alltid stiller deg spørsmålet; hva anser du som dine svakheter…? Det er nesten alltid mye enklere å fortelle om det vi opplever som våre styrker.

En måte å finne ut litt mer om våre svakheter, er å plukket ut 4-5 personer du har stor tillit til og anser for å være tillitsvekkende nok for å spørre dem om hvor dine svakheter ligger. De kan helt sikkert se de blindsidene av din personlighet du ikke makter å se selv. Det er en tøff øvelse… men veldig verdifull. En annen metode er å ta noe typeindikatortester eller personlighetstester. De vil kunne gi deg visse indikasjon – ikke noe annet om hvor du har dine styrker og svakheter.

De siste 15 årene har jeg jevnlig tatt tester knyttet til C G Jungs typepsykologi. Gjennom Jungs teori som bjærebjelke er det utviklet en rekke ulike måleinstrumenter, blant annet Myers-Briggs Typeindikatortest. Uten å gå for mye inn i detaljer på hva testen viser så ender testen opp i en firesifret bokstavkombinasjon (en av 16 mulige) som blir din typeindikator. Og ut i fra denne typeindikatoren kan du lese ut en del egenskaper om din personlighetstype.

For å utløse spenningen så er min typeindikator ENFJ. Det betyr at jeg er mer Ekstrovert enn introvert, jeg følger iNtuisjonen mer enn sansene mine, jeg er mer Følelsesorientert enn tenkningsorientert i forhold til beslutningsstil mens jeg er veldig avgJørelsesorientert – i motsetning til opplevelsesorientert. Det interessante er at jeg har hatt den samme typeindikatoren hele tiden, selv om vektingen mellom de ulike dimensjonene har variert opp igjennom årene. Den ulike vektingen mellom dimensjonene gjør at jeg også ligger veldig tett opp mot ESFJ, men jeg har aldri oppnådd denne typeindikatoren som den fremste.

Så hva har dette med håndtering av kritikk å gjøre? For min del så gav typeindikatoren blant annet en bekreftelse på det jeg i alle år hadde gått og følt på; at jeg til tider kunne ta ting personlig – ofte i utide, og da særlig kritiske bemerkninger. Jeg ble også tidvis unnvikende når det oppstår uenighet eller konflikt (som ofte innebærer kritikk). Jungs typeindikator har vært med på å gjøre meg mer bevisst i forhold til hvordan jeg prøve å ta kritikk mer nøkternt og sakelig, og bruke den som korrektiv. Men hvordan kan jeg vite at kritikk er ment som korrektiv? Og hvordan skal jeg kunne bedømme at kritikken er nøktern og sakelig?

Kritikk kan være både konstruktiv og destruktiv. Ordet ”kritikk” kommer i utgangspunktet fra gresk og betyr ”kunsten å bedømme”. Bedømme, altså ikke å fordømme eller dømme. Det er stor forskjell på å bedømme mennesker – og fordømme eller dømme dem (selv om vi innenfor dom og straff dømmer andre). Min erfaring er at i svært mange tilfeller så er kritikerens agenda å fordømme og straffe, gjerne for å hevde sin egen fortreffelighet eller skaffe seg selv fordeler ved å felle fordømmelse og dom.

Så hvordan kan du skille mellom konstruktiv og destruktiv kritikk? Når kritikken rammer, så har jeg innarbeidet noen handlingsmønstre jeg møter kritikken med. Aller først så responderer jeg ikke umiddelbart. Tidligere hadde jeg en tendens til nettopp dèt – reagere spontant basert på følelser preget av sårhet. For meg er det viktig å få distanse til kritikken, gjerne ett døgn, før jeg objektivt kan vurdere denne. Så kommer spørsmålet; hvem kritiserer? Kilden er viktig og hvis kritikken kommer fra et menneske jeg respekterer og som jeg mener har kompetansen for å fremme kritikk, så vektlegger jeg dette positivt. Men dersom kilden til kritikken ikke er et menneske jeg respekterer og dermed innehar en integritet og karakter jeg ikke stoler på, så går kritikken inn det ene øret og ut det andre.

Når kilden oppleves som troverdig, går jeg videre til neste spørsmålsstilling; hvordan ble kritikken gitt? Jeg prøver å finne ut om personen er fordomsfull eller om vedkommende lot tvilen komme tiltalte (meg) til gode og kritiserte meg på en vennlig måte. Dessverre er min erfaring at svært mye kritikk kommer ut ifra fordommer og antagelser og dersom dette er tilfellet, går kritikken tvers igjennom igjen. Dersom kritikeren utviser nysgjerrighet og vennlighet, går jeg raskt videre til spørsmålsstilling nr tre;

Hvorfor ble kritikken gitt? Er kritikken gitt ut i fra en personlig sårhet og sinne eller fordi det er et genuint ønske om at jeg skal bli bedre på området jeg blir kritisert? Såre mennesker sårer andre; de langer ut og kritiserer – for at de selv skal få det bedre med seg selv, ikke fordi de ønsker å hjelpe den andre personen. Hvis motivet er å hjelpe meg å bli bedre, så tolker jeg kritikken som positiv og konstruktiv – selv om selvbildet og stoltheten har fått seg en skikkelig knekk! For det er nå den viktigste jobben gjenstår – hvordan bruke kritikken for å bli bedre?

Først og fremst så må jeg unngå å bli defensiv! Som regel så hjelper det å få avstand til hendelse og kritikk – for defensiv blir jeg alltid når kritikken kommer. Vi har alle et behov for å forsvare oss og jo hardere kritikken er i form og innhold, jo større er behovet. Den defensive innstillingen må gjøres om til en offensiv innfallsvinkel, hvor jeg leter etter kornene av sannhet i kritikken. Deretter å gjøre de nødvendige endringer og til slutt stå på videre – med en takknemmelighet over å ha blitt litt klokere.

John Kjetil Wang-Hansen
Juli 2010

Ledere tilfører andre mennesker verdi…A leader is best when people barely know he exists. When his work is done,… they will say: «We did it ourselves.” -Lao Tzu

Jeg jobber med og for andre mennesker. Hver dag. Som fagforeningsmann er den viktigste jobben å hjelpe andre mennesker som er i konflikt. Jeg jobber for ledere og med ledere -og konflikter i arbeidslivet er ikke bare forbeholdt konstellasjonen arbeidsgiver (ledere) og arbeidstaker. Konfliktene mellom ledere florerer også. Og i de aller fleste tilfellene så bunner konfliktene ut i manglende relasjoner. Det er sjelden konfliktene handler om faglig uenighet. Det er menneskenes manglende evne til å omgås på en respektfull måte som er opphavet til de fleste problemer på arbeidsplassene.

Derfor smerter det så å se hvordan ledere kan devaluere kollegaer og andre medarbeidere. Ledere skal ikke devaluere mennesker, de skal tilføre andre mennesker verdi – gjøre dem mer verdifulle. Det er først og fremst klokskap i praksis fordi mennesker som føler seg verdifulle er mer effektive i et arbeid de trives med. Dessuten er det rett.

Når noen kommer og sier at de vil bli ledere så spør jeg alltid hvorfor. Hvorfor vil du bli en leder? Vil du bli en leder fordi du ønsker et hjørnekontor, eller er det fordi du ønsker kontroll? Kanskje er det fordi du ønsker å være i front av flokken, eller fordi du vil ha en fin parkeringsplass…? Hvorfor ønsker DU å bli en leder? Dette er kanskje det viktigste spørsmålet potensielle ledere og ledere i dag kan stille seg. Hvor ofte stiller du dette spørsmålet til deg selv? Og hva er svaret?

Lederskap er ikke enkelt. Lederskap er veldig ofte ikke særlig moro. Lederskap er ofte ensomt på en måte.

Det er etter mitt syn bare en grunn til å bli en leder … og det er for å tilføre andre mennesker verdi. Så hvordan kan du tilføre andre mennesker verdi? For det første; vi kan kun tilføre andre mennesker verdi hvis vi virkelig verdsetter dem. Hjertet kommer før hodet. Hvis du ikke har interesse for- eller er glad i mennesker, skal du ikke lede andre. Konsekvensene er altfor store for å gamble med andre menneskers liv dersom din tilnærming til lederskapet er mer selvtjenende enn tjenende i holdning og verdier. Dette er et enormt problem både globalt og nasjonalt. Særlig i den tredje verden ser vi hvordan lederskapet er preget av egosentrisme og selvtjenende holdninger. Kardinalsynden blant ledere er at de egentlig ikke verdsetter mennesker. Og hvis vi ikke egentlig verdsetter mennesker, så gjør vi dem mindre verdifulle!

For det andre; du må gjøre deg selv mer verdifull! Og hva innebærer det? Det høres jo unektelig veldig egosentrisk ut. Du må rett og slett bli bedre, du må fortsette å vokse som leder, fortsette å lære – utvikle deg. Hvorfor? Det er ganske enkelt; skal du være i stand til å ”lede flokken” må du være i stand til å gi hva du har og du kan ikke gi det du ikke har…! Alt for mange ledere har et bevisstløst forhold til egenutvikling og ervervelse av ny kunnskap, kompetanse og erfaring. Rick Warren sa; ”Stopper du å lære, stopper du å lede”. Skal du gjøre deg selv mer verdifull for dine omgivelser, må du hele tiden være sulten og nysgjerrig på livet og hva det har å tilby. Fyller du opp lederskapssekken kontinuerlig, og formidler din kunnskap og erfaring videre til medarbeiderne så gjør du dem mer verdifulle.

For det tredje; du må kjenne til og kunne relatere til det andre mennesker verdsetter! Du må gå sakte gjennom gangene og kontorene, du må lytte, du må bry deg. Fremragende ledere er først og fremst lyttere, for så å kunne lære – deretter leder de. Grunnlaget for lederskapet skapes blant annet gjennom å lytte (det er nødvendigvis ikke det samme som å høre…) til det som blir sagt.

Alle mennesker er ulike. Samtidig så finnes det verdier i oss som vi har felles. Jeg er helt sikker på at du ønsker å bli verdsatt i forhold til hvem du er? Du ønsker anerkjennelse for den jobben du gjør? Du ønsker å bli respektert, både som individ og som profesjonell arbeidstaker? Og jeg er temmelig sikker på at du ikke trives når du blir manipulert, tråkket på og marginalisert? Tenkte meg deg, ja – da er vi ikke så ulike, du og jeg! En viktig erfaring jeg har gjort gjennom 28 år som leder er nettopp dette; hva betyr det å bli verdsatt, anerkjent og respektert for mine medarbeidere? Hvis jeg skal kunne tilføre Per og Pia verdi, må jeg kjenne til disse sidene av dem – skape relasjoner og bruke dem i lederskapet mitt. Fremragende ledere er mer opptatt av å stille de gode, åpne spørsmålene. Ikke selv å ha alle svarene. Jeg hadde en sjef en gang som drev oss til vannvidd med spørsmål. Først tolket vi dit hen at han ikke hadde kompetansen og kunnskapen som trengtes for å løse oppgaven. Sannheten var at han forstod kraften i de gode spørsmålene som fikk oss andre til å reflektere og tenke – som igjen gav han et bedre grunnlag for å ta gode beslutninger.

Når vi forstår at en viktig nøkkel til lederskapet er å skape kontakt med menneskene vi leder, vil vi også forstå at den eneste måten du og jeg kan skape den kontakten er å bry oss nok, å lytte og på den måten tilføre andre mennesker verdi.

Bli en verdifull leder…ved å gjøre deg selv og andre mer verdifulle!

John Kjetil Wang-Hansen
Juli 2010